تصاویر

۱۳۹۹/۰۸/۱۹

مشخصات و سابقه فعاليت داوطلبين دوره ششم هيئت مديره و بازرس جمعيت مامايي فارس

1- خانم پريسا درويشي سروستاني – كارشناس مامايي و كارشناس ارشد مشاوره خانواده – عضو و همكارجمعيت مامايي فارس و تهران و انجمن علمي مامايي ايران […]
۱۳۹۷/۰۶/۲۱

پیاده روی قصرالدشت اردیبهشت97

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

غرفه جمعیت مامایی فارس در همایش ( ترویج شیردهی با شیر مادر)