عضو محترم جمعیت مامایی استان فارس

ضمن تشکر از ثبت نام شما در سامانه

عضویت شما ثبت گردیده است

جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسین جمعیت مامایی استان فارس میتوانید

روز یکشنبه مورخ 1399/9/30 از ساعت 8 صبح الی 22 از صفحه اصلی سایت اقدام نمایید