۱۳۹۹/۰۲/۱۳

بلوک زایمان مادران کووید 19 بیمارستان شهید فقیهی شیراز

    مامای مهربان و فداکار ای وسعت صبر و استقامتِ لب خندان تو چون لاله شاداب بنشسته به کوه چون صفای گل سرخی که بخندد […]