نتیجه آرای داوطلبین هیات مدیره از مجموع آرای 113 رای دهنده :

نتیجه آرای داوطلبین بازرسی از مجموع آرای 101 رای دهنده :